Evaluatie Buurtsportcoaches 2016-2017

Gemeenten kunnen sinds 2008 met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls geven door het aanstellen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Bijna alle gemeenten nemen deel aan de regeling (373 in 2016). Het doel is om eind 2016 2.900 fte buurtsportcoaches te realiseren. De inzet van de regeling, als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, is stimuleren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Dit met als uiteindelijk doel om meer sportdeelname en gezonde en actieve leefstijl te stimuleren.

Evaluatie lokale implementatie en opbrengsten Buurtsportcoachregeling

Het Mulier Instituut en acht sporthogescholen voeren samen met subsidie van het ministerie van VWS in de periode 2016-2017 een omvangrijk evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling).

Deelonderzoeken

  1. Een evaluatie van de lokale implementatie van de regeling (2016). Centrale vraag: hoe hebben gemeenten en hun lokale partners de regeling Brede impuls combinatiefuncties geïmplementeerd?
  2. Een evaluatie van de lokale opbrengsten van de regeling (2017). Centrale vraag: wat zijn de lokale opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches?

Doelstelling

Met de uitkomsten uit de twee deelonderzoeken worden de landelijke opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties inzichtelijk gemaakt en wordt ingezoomd op de factoren die hierbij een rol spelen.

Casegemeenten

Het onderzoek wordt bij 34 casegemeenten uitgevoerd, in kleine, middelgrote en grote gemeenten en verspreid over het land.

Methoden

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij diverse betrokkenen worden gehoord: beleidsambtenaren, lokale coördinatoren van de regeling buurtsportcoaches, lokale partijen die mede uitvoering geven aan de uitvoering van de regeling, buurtsportcoaches, eindgebruikers en landelijke beleidspartners en ondersteuningsorganisaties.

Klik hier voor meer informatie